Wichteg Datumer

Op dëser Säit fannt dir wichteg Datumer:

Eltereversammlung / Réunion pour parents:            8.10 & 13.10.20

Bibliothéik:                                                                                  14.10.20

Schwammen:                                                                             ???

geplangten Ausflich / sorties pédagogiques prévus:

De Baurenhaff am Hierscht:                                              05.12.20

Kino „Trolls 2“:                                                                           27.10.20

De Baurenhaff am Wanter:                                                 27.01.20

De Baurenhaff am Fréijoer:                                                 31.03.21

De Baurenhaff am Summer:                                               30.06.21